"You are the best of peoples evolved for mankind, You enjoin what is right and you forbid what is wrong, and you believe in Allah..." Sura Al Imran V110

5/30/2009

Kenal tak siapa beliau? "Sultan Muhammad al-Fatih"


Pada 29 May 1453, lebih 500 tahun dahulu, Muhammad bin Murad telah melukir satu sejarah dengan menawan kota yang sangat kuat pertahanannya - Konstantinapole. (Sekarang dikenali sebagai Istanbul).


Tulisan ini cuba melihat bagaimana seorang pemimpin seperti Muhamad Murad yang kemudiannya diberikan gelaran Muhammad Al Fatih, telah berjaya dilahirkan. Adakah di sana satu metod tertentu untuk mencetak pemimpin seperti beliau dan bagaimanakah cara untuk berbuat demikian.


Peribadi dan kepimpinan Muhammad Al Fatih menunjukkan beliau mempunyai ciri berikut;


a. Asuhan dan disiplin Islam yang kuat

b. Mempunyai matlamat hidup yang ingin dijayakan

c. Kehendak yang kuat

d. Sabar dan ketahanan ruhani yang kuat

e. Pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk misinya, atau mendapatkan bantuan pakar dalam bidang masing-masing bagi tujuan melengkapkan skil berkenaan

f. Ibadah dan pergantungan yang kuat dengan PenciptaSebelum isu ini dikupas lebih lanjut, kita tinjau dulu bentuk pertahanan Kota Konstantinapole itu sendiri yang sangat menakjubkan;


Kota ini berbentuk tiga segi. Dua bahagian kota menghadap laut iaitu Selat Bosporus dan Laut Marmara. Bahagian daratan dilingkungi oleh sebuah benteng yang sangat kukuh;


a. Bahagian luar kota dilingkungi oleh sebuah parit besar. Dalamnya 10 meter dan lebarnya 60 meter

b. Ada dua tembok iaitu tembok luar dan tembok dalam. Tembok luar sahaja setinggi 25 kaki dan setebal 10 meter

c. Tembok dalam pula setinggi 40 kaki tinggi dan 15 meter tebal

d. Terdapat menara kawalan sepanjang tembok dalam dengan ketinggian 60 meter!

e. Terdapat 400 batalion tentera terlatih mengawal tembok ini sepanjang masa

Dengan kedudukan pertahanan seperti itu, hampir mustahil untuk tembok ini dicerobohi. Di bahagian laut pula, terdapat rintangan rantai besi yang kuat diletakkan di Selat Bosporus yang digunakan untuk menghalang kapal-kapal melepasinya.

Konstantinapole telah menjadi ibu kota Empayar Bizantin untuk berkurun-kurun dan dikenali sebagai kota yang paling makmur dan terkaya di Eropah. Ia terletak di pertemuan antara Asia dan Eropah dan Laut Mediterranean dan Laut Hitam. Justeru, ia sangat strategik baik dari segi perdagangan mahupun geo politik.Untuk mengetahui apakah yang akan dilakukan Sultan Muhammad al-Fatih bagi menawan Kota Konstantinapole yang terkenal dengan kekebalan dan kekuatannya menangkis serangan musuh. Ikuti link di bawah;

5/22/2009

Manusia Yang Dicintai....

Siapakah Manusia Yang Dicintai Allah S.W.T

1. Orang–orang yang berbuat ihsan (QS.2:195;3:134;5:13)
“Dan Belanjakanlah (harta bendamu) di Jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ”(QS. Al-Baqoroh (2) : 195)

“(Iaitu) Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang . Allah menyukai orang-orang yang berbuat Kebajikan.” (QS. Ali Imran (3) : 134)

“(Tetapi) kerana mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka suka mengubah Perkataan (Allah) dari tempat -tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al Maidah (5) : 13)

2. Orang–orang yang bertaqwa (QS. 9 : 7 ; 3 : 76)
“Bagaimana mampu ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang Musyrikin, kecuali orang – orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat masjidil haram ? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang bertaqwa“ (QS. At Taubah (9) : 7)

“ (Bukan Demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) Nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang bertaqwa” (QS. Ali Imran (3) : 76)

3. Orang–orang yang sabar (QS. 3 : 146)
“ Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari (pengikut)nya yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang Sabar.” (QS. Ali Imran (3) : 146)

4. Orang–orang yang bertawakal kepada Allah SWT semata (QS.3:159)
“ Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelillingmu. kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran (3) : 159)

5. Orang–orang yang bertaubat dan mensucikan diri (QS.9:108;2:222)
“Janganlah kamu bersembahyang dalam Masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas dasar taqwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah hari patut kamu bersembahyang di dalamnya. di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (QS. At – Taubah (9) : 108)

6. Orang–orang yang adil (QS. 5 : 42 ; 49 : 9)
“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara meraka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat Adil “ (QS. Al Maidah (5) : 42)

7. Orang–orang yang berperang di jalan Allah (QS.61:4;5:54)
“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”(QS. Ash Shaff (61) : 4)

8. Orang lebih mencintai Allah S.W.T dari pada cinta-cinta yang lainnya (QS.3:31;5:54)
“Katakanlah,” Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, Ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. “ Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.”(QS. Ali Imran (3) : 31)

9. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang Mukmin (QS.5:54)
10. Keras (tegas) terhadap orang kafir (QS. 5:54)
11. Yang tidak takut celaan dalam menegakkan Dinullah (QS. 5:54)
“Hai Orang – orang yang Iman, barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang Mukmin, yang bersikap terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya)lagi Maha mengetahui.”(QS. Al Maidah (5) : 54)
12. Orang–orang yang beriman (QS. 48 : 18)
“Sesungguhnya Allah Ridla terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadanya di bawah pohon, maka Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan pada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).”(QS. Al Fath (48) : 18)
13. Orang–orang yang takut kepada Allah SWT (QS. 98 : 8)
“Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga ’Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Allah Ridla terhadap mereka dan merekapun Ridla terhadap-Nya. yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada-Nya.”(QS. Al Bayyinah (98) : 8)

Sumber dipetik daripada usrahkeluarga.blogspot.com

5/19/2009

Manusia Yg Dibenci...

MANUSIA YANG DIBENCI ALLAH SWT
1. Orang – orang kafir
(QS. 3 : 32)
“Katakanlah, “Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”(QS. Ali Imran (3) : 32)
2. Orang – orang yang munafik
(QS. 9 : 68 ; 33 ; 73)
“Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan Perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka; dan bagi mereka adzab yang kekal.”(QS. At Taubah (9) : 68)
3. Orang – orang yang zalim
(QS. 3 : 57 , 140)
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada Mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”(QS. Ali Imran (3) : 57 )
4. Orang – Orang yang melampaui batas
(QS. 2 : 190 ; 5 : 87)
“Dan Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”(QS. Al Baqarah (2) : 190)
5. Orang – orang yang merosak
(QS. 5 : 64 ; 28 : 77)
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) Bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan.”(QS. Al Qashash (28) : 77)
6. Orang – orang yang angkuh dan sombong
(QS. 28 : 76)
“Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat yang dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata padanya, “ janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.”(QS. Al Qashash (28) : 76)
7. Orang – orang yang sombong
(QS. 16 : 23)
“Tidak diragukan lagi bahawa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.”(QS. An Nahl (16) : 23)
8. Orang – orang yang membanggakan dirinya
(QS. 28 : 76)
”sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, “Janganlah kamu terlalu bangga;Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri”(QS. Al Qashash (28:76)
9. Orang – orang yang boros, berlebihan
(QS. 6 : 141 ; 7 : 31)
“Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(QS. Al-A’raf (7):31)
10. Orang – orang yang berkhianat dan bergelumang dosa
(QS.4:107;22:38)
“dan janganlah kamu berdedat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelumang dosa”(QS. An-Nisa (4):107)
11. Orang – orang yang Musyrik
(QS. 33 : 73)
“Sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat-taubat orang-orang Mukminin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al Ahzab (33):73)
12. Orang – orang yang Fasiq
(QS. 9 : 96)
“Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak Ridha kepada orang-orang yang fasik itu.”(QS. At Taubah (9):96)
13. Orang – orang yang menghalangi jalan Allah
(QS. 7 : 45)
“(iaitu) orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan arag jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.”(QS. Al A’raf (7):45)
Sumber dipetik dari usrahkeluarga.blogspot.com

5/08/2009

Soalan: Siapakah...?

Siapakah orang yang paling sibuk?
Orang yang paling sibuk adalah orang yang suka menundakan waktu solatnya, seolah-olah ia harus mengurus kerajaan sebesar kerajaan Nabi Sulaiman a.s.

Siapakah orang yang manis senyumannya?
Orang yang mempunyai senyuman yang manis adalah orang yang ditimpa musibah lalu dia berkata "Inna lillahi wainna illaihi rajiuun." Lalu sambil berkata,"Ya Rabb, Aku redha dengan ketentuanMu ini", sambil mengukir senyuman.

Siapakah orang yang kaya?
Orang yang kaya adalah orang yang bersyukur dengan apa yang ada dan tidak lupa akan kenikmatan dunia yang sementara ini.

Siapakah orang yang miskin?
Orang yang miskin adalah orang yang tidak puas dengan nikmat yang ada, selalu menompok-nompokkan harta.

Siapakah orang yang rugi?
Orang yang rugi adalah orang yang sudah sampai usia pertengahan namun masih berat untuk melakukan ibadah dan amal-amal kebaikan.

Siapakah orang yang paling cantik?
Orang yang paling cantik adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik.

Siapakah orang yang mempunyai rumah yang paling luas?
Orang yang mempunyai rumah yang paling luas adalah orang yang mati membawa amal-amal kebaikan di mana kuburnya akan diperluaskan sejauh mata memandang.

Siapakah orang yang mempunyai rumah yang sempit lagi dihimpit?
Orang yang mempunyai rumah yang sempit adalah orang yang mati tidak membawa amal-amal kebaikan lalu kuburnya menghimpitnya.

Siapakah orang yang mempunyai akal?
Orang yang mempunyai akal adalah orang-orang yang menghuni syurga kelak kerana telah menggunakan akal sewaktu di dunia untuk menghindari siksa neraka.
Dipetik dari usrahkeluarga.blogspot